เข้าสู่ระบบ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีงบประมาณ  
 ชื่อผู้ใช้    
 รหัสผ่าน  
           
  ค้นหาข้อมูล
      ตรวจสอบเงินวางฏีกา
      รายการเบิกจ่ายงบประมาณ
      รายการยืมเงินงบประมาณ
      ตรวจสอบการคืนเงิน
      รายงานเบิกจ่ายรายเดือน(Excel)
  ติดตามงบประมาณ
      งบดำเนินงาน
      งบบุคลากร
      งบอุดหนุน
      งบรายจ่ายอื่น
      งบลงทุน
  ติดตามผลการดำเนินงาน
      การติดตามการดำเนินงาน
      รายงาน(สงป.301 แยกหน่วยงาน)
      รายงาน(สงป.301 รวมทุกหน่วยงาน)
      ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(สงป.302)
      แบบรายงานผลการปฏิบัติการ
      ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(รายเดือน)
      ผลการใช้จ่ายตามผลผลิต
      รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
  ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
      การติดตามการดำเนินงาน
  รายงานค่าใช้จ่าย
      ตามบัญชีคลัง
      ตามบัญชีหน่วยงาน
      สรุปงบประมาณรายโครงการ
  คู่มือรหัสแผนงาน
      แผนงานโครงการ[เงินรายไตรมาส]

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Create by ITC DMSC
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ (02) 9511453-4