ประเภทงบประมาณ
  งบดำเนินงาน 0.00 บาทแยกเป็น 2 หมวด
   ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ฯ 0.00 บาท
   สาธารณูปโภค 0.00 บาท
  งบบุคลากร 0.00 บาท
  งบอุดหนุน 0.00 บาท
  งบรายจ่ายอื่น 0.00 บาท
  งบลงทุน 0.00 บาท
  เงินนอกงบฯ 0.00 บาท
  เงินงบพิเศษ 0.00 บาท
   รวมทั้งสิ้น 0.00 บาท