ค้นหางานวิจัย
Year
ปี ค.ศ.
No.
เลขที่เอกสาร
Type
ประเภทงานวิจัย
Title
ชื่อเรื่อง
Authors
ผู้แต่ง
Affilications
องค์กร
Source
แหล่งที่มา
Language
ภาษา
Abstract
บทคัดย่อ
 
รายงานสรุปงานวิจัย
มีรายงานการวิจัยทั้งหมด 729 รายการ แบ่งงานวิจัยออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
ประเภทที่ 1. วิจัยโรค มีงานวิจัยทั้งหมด 333 รายการ ดังนี้
- ปี 1960 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 1 ) งานวิจัย
- ปี 1995 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 5 ) งานวิจัย
- ปี 1996 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 26 ) งานวิจัย
- ปี 1997 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 40 ) งานวิจัย
- ปี 1998 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 24 ) งานวิจัย
- ปี 1999 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 13 ) งานวิจัย
- ปี 2000 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 13 ) งานวิจัย
- ปี 2001 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 6 ) งานวิจัย
- ปี 2005 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 45 ) งานวิจัย
- ปี 2010 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 12 ) งานวิจัย
- ปี 2011 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 19 ) งานวิจัย
- ปี 2012 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 17 ) งานวิจัย
- ปี 2013 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 16 ) งานวิจัย
- ปี 2014 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 35 ) งานวิจัย
- ปี 2015 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 49 ) งานวิจัย
- ปี 2016 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 12 ) งานวิจัย
ประเภทที่ 2. สมุนไพร มีงานวิจัยทั้งหมด 396 รายการ ดังนี้
- ปี 1959 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 1 ) งานวิจัย
- ปี 1960 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 1 ) งานวิจัย
- ปี 1961 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 2 ) งานวิจัย
- ปี 1963 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 2 ) งานวิจัย
- ปี 1964 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 1 ) งานวิจัย
- ปี 1965 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 2 ) งานวิจัย
- ปี 1966 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 3 ) งานวิจัย
- ปี 1970 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 1 ) งานวิจัย
- ปี 1971 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 12 ) งานวิจัย
- ปี 1972 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 4 ) งานวิจัย
- ปี 1973 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 2 ) งานวิจัย
- ปี 1974 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 5 ) งานวิจัย
- ปี 1975 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 1 ) งานวิจัย
- ปี 1976 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 6 ) งานวิจัย
- ปี 1977 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 3 ) งานวิจัย
- ปี 1978 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 2 ) งานวิจัย
- ปี 1979 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 4 ) งานวิจัย
- ปี 1980 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 6 ) งานวิจัย
- ปี 1981 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 7 ) งานวิจัย
- ปี 1982 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 9 ) งานวิจัย
- ปี 1983 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 8 ) งานวิจัย
- ปี 1984 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 12 ) งานวิจัย
- ปี 1985 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 15 ) งานวิจัย
- ปี 1986 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 16 ) งานวิจัย
- ปี 1987 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 26 ) งานวิจัย
- ปี 1988 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 12 ) งานวิจัย
- ปี 1991 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 8 ) งานวิจัย
- ปี 1992 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 12 ) งานวิจัย
- ปี 1993 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 7 ) งานวิจัย
- ปี 1994 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 12 ) งานวิจัย
- ปี 1995 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 9 ) งานวิจัย
- ปี 1996 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 19 ) งานวิจัย
- ปี 1997 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 8 ) งานวิจัย
- ปี 1998 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 10 ) งานวิจัย
- ปี 1999 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 11 ) งานวิจัย
- ปี 2000 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 12 ) งานวิจัย
- ปี 2001 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 17 ) งานวิจัย
- ปี 2002 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 16 ) งานวิจัย
- ปี 2003 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 5 ) งานวิจัย
- ปี 2004 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 7 ) งานวิจัย
- ปี 2005 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 15 ) งานวิจัย
- ปี 2006 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 6 ) งานวิจัย
- ปี 2007 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 8 ) งานวิจัย
- ปี 2013 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 5 ) งานวิจัย
- ปี 2014 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 12 ) งานวิจัย
- ปี 2015 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 9 ) งานวิจัย
- ปี 2016 มีงานวิจัยทั้งหมด ( 5 ) งานวิจัย
 
Web Counter ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2951-1453 โทรสาร 0-2591-1454