ค้นหางานวิจัย
Year
ปี ค.ศ.
No.
เลขที่เอกสาร
Type
ประเภทงานวิจัย
Title
ชื่อเรื่อง
Authors
ผู้แต่ง
Affilications
องค์กร
Source
แหล่งที่มา
Language
ภาษา
Abstract
บทคัดย่อ
 
Year
ปี ค.ศ.
1985-015
Title
ชื่อเรื่อง
เห็ดรัสเซีย
Authors
ผู้แต่ง
ดรุณ เพ็ชรพลาย
Affilications
องค์กร
Source
แหล่งที่มา
ว กรมวิทย พ. 27(2) : 215-216
Language
ภาษา
Abstract
บทคัดย่อ
Type
ประเภทงานวิจัย 
สมุนไพร
File
เอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารแนบ
Web Counter ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2951-1453 โทรสาร 0-2591-1454