ค้นหางานวิจัย
Year
ปี ค.ศ.
No.
เลขที่เอกสาร
Type
ประเภทงานวิจัย
Title
ชื่อเรื่อง
Authors
ผู้แต่ง
Affilications
องค์กร
Source
แหล่งที่มา
Language
ภาษา
Abstract
บทคัดย่อ
 
แสดงงานวิจัยทั้งหมด 729 รายการ
 2016
ชื่อเรื่อง
 
 
2016-001 :
 การศึกษาคุณภาพของเมล็ดข่อยแห้ง ...
  
2016-002 :
 วิธีเคราะห์ปริมาณโคลเบทาซอลโพรพิโอเนตในเครื่องสำอาง โดยวิธี ...
  
2016-003 :
 โลหะหนักในผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเล ...
  
2016-004 :
 วิธีวิเคราะห์ปริมาณโคลเบทาซอลโพรพิโอเนตในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอ ...
  
2016-005 :
 การตรวจหาสารพันธุกรรมตกค้างของเซลล์เพาะเลี้ยง Vero ในผลิตภัณ ...
  
2016-006 :
 การทำแห้งไวรัสโรตาซีโรทัยป์ เดี่ยวเชื้อเป็นเพื่อใช้เป็นวัคซี ...
  
2016-007 :
 การตรวจหาสารพันธุกรรมตกค้างของเซลล์เพาะเลี้ยง Vero ในผลิตภัณ ...
  
2016-008 :
 การทำแห้งไวรัสโรตาซีโรทัยป์ เดี่ยวเชื้อเป็น เพื่อใช้เป็นวัคซ ...
  
2016-009 :
 พิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยงและพิษเฉียบพลันของสารสกัดใบทุเรียนเทศ ...
  
2016-010 :
 การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ ตรวจวินิจฉัยเชื้อ Vibrio ...
  
2016-011 :
 การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ยาเซโฟเพอราโซนแ ...
  
2016-012 :
 ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนข้อบกพร่องที่ได้รับจากการตรวจประเมินควา ...
  
2016-013 :
 Regulation of Cell Therapy: International Standard System fo ...
  
2016-014 :
 ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยอินเดียด้วยวิธีทดสอบ ...
  
2016-015 :
 ปริมาณรังสีที่ผิวผู้ป่วยจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยทั่วไปของโ ...
  
2016-016 :
 วิธีวิเคราะห์ปริมาณโคลเบทาซอลโพรพิโอเนต ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำ ...
  
2016-017 :
 Spatial Circulation of Dengue Serotypes in Eastern Thailand ...
  
 2015
ชื่อเรื่อง
 
 
2015-001 :
 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทางกา ...
  
2015-002 :
 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารไตรฮาโลมีเทนในน้้าดื่มจากตู้น้้าหยอ ...
  
2015-003 :
 การพัฒนาทักษะการตรวจการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในยาแผนโบราณจา ...
  
2015-004 :
 คุณภาพทางเคมีของหัวดองดึง ...
  
2015-005 :
 คุณภาพยา Domperidone Tablets ...
  
2015-006 :
 ปริมาณรังสีที่ผิวผู้ป่วยจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยทั่วไปของโ ...
  
2015-007 :
 การตรวจหาปริมาณไอโอดีน ในยากลุ่มวิตามินรวม ผสมเกลือแร่ โดยวิ ...
  
2015-008 :
 การถ่ายโอนและการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์เพรดนิโซโล ...
  
2015-009 :
 การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของภาชนะพลาสต ...
  
2015-010 :
 การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์สารหนู ตะกั่ว แ ...
  
2015-011 :
 การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์อะซิโทรมัยซิน ใ ...
  
2015-012 :
 การพัฒนาชุดทดสอบอิมมูโนโครมาโทกราฟีชนิดทราบผลเร็วสำหรับคลอแร ...
  
2015-013 :
 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณเดกซาเมทาโซนและเพรดนิโซโลนในยาแผน ...
  
2015-014 :
 การหาปริมาณสีสังเคราะห์ในนมด้วยเทคนิคการตกตะกอน ...
  
2015-015 :
 พฤกษเคมีเบื้องต้น และข้อกำหนดทางเคมีฟิสิกส์ของเมล็ดข่อย ...
  
2015-016 :
 เครือข่ายการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ Legionella spp. ภาคตะวันออ ...
  
2015-017 :
 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบหา light filth 2558 ...
  
2015-018 :
 การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์และผลการสำรวจปริมาณสารไนโ ...
  
2015-019 :
 การทวนสอบวิธีวิเคราะห์ปริมาณปรอททั้งหมดในอาหารทะเลด้วยเครื่อ ...
  
2015-020 :
 การประเมินการได้รับสัมผัสของซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากการบริโภคผัก ...
  
2015-021 :
 การประเมินความเสี่ยงของน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญในเขตภาคกลางและกา ...
  
2015-022 :
 การประเมินความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์โปรตีนในผลิตภัณฑ์ปรุงรส ...
  
2015-023 :
 การพัฒนาเทคนิคปฏิบัติในการวิเคราะห์หาLight Filth ในอาหาร 255 ...
  
2015-024 :
 การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ไนโตรฟูแรนส์ เมตา ...
  
2015-025 :
 การพัฒนาการเป็นผู้ดำเนินการแผนทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์ ...
  
2015-026 :
 การพัฒนาระบบคุณภาพการทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์อาหารและน้ำ พ ...
  
2015-027 :
 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ ...
  
2015-028 :
 การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์และการลดปริมาณสารรมเมทิลโบรไมด์ในรู ...
  
2015-029 :
 การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชชนิดไตรคลอร์ฟอน ...
  
2015-030 :
 การศึกษาความเสี่ยงจากการใช้เครื่องเอกซเรย์ฟันเคลื่อนที่ชนิดม ...
  
2015-031 :
 การศึกษาปริมาณ บีสฟีนอล เอ ฟีนอล และพี-ที-บิวทิลฟีนอล ที่แพร ...
  
2015-032 :
 การสารวจติดตามปริมาณสารมลพิษตกค้างยาวนานบางชนิดและสารเคมีกาจ ...
  
2015-033 :
 การสำรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยาของไอศกรีม 2558 ...
  
2015-034 :
 ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในเขตสุขภาพที่ 7 ...
  
2015-035 :
 ความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาของอาหารพร้อมบริโภคที่จำหน่าย ณ สถา ...
  
2015-036 :
 ประสิทธิภาพของการทำแห้งและความคงตัวทีสภาวะเร่งของวัคซีนหัดอ้ ...
  
2015-037 :
 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงไวรัสโรตาสายพันธุ์วัคซีนเพ ...
  
2015-038 :
 Association analysis of CYP2C93 and phenytoin-induced severe ...
  
2015-039 :
 Candidate HLA genes for prediction of co-trimoxazole-induced ...
  
2015-040 :
 Diagnostic value of blood gene expression signatures in acti ...
  
2015-041 :
 Evaluating the Auto-MODS Assay, a Novel Tool for Tuberculosi ...
  
2015-042 :
 Global implementation of genomic medicine We are not alone 2 ...
  
2015-043 :
 The effect of KIR2D–HLA-C receptor–ligand interactions on cl ...
  
2015-044 :
 การปนเปื้อนจุลินทรีย์ของเครื่องสําอางผสมสมุนไพรในเขตสุขภาพที ...
  
2015-045 :
 การเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และไวรัสกลุ่มอาการคล้ายไข้ห ...
  
2015-046 :
 ความสำเร็จของการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรัง ...
  
2015-047 :
 สถานการณ์การใช้สารเสพติดในเรือนจํา ในเขตสุขภาพที่ 5 ...
  
2015-048 :
 สถานการณ์สารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในเขตสุขภาพที่ 5 ...
  
2015-049 :
 สถานการณ์อาหารเป็นพิษกรณีสอบสวนโรคในเขตสุขภาพที่ 5 ...
  
2015-050 :
 การสร้างศักยภาพการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงสากล ผ่านการพัฒนา ...
  
2015-051 :
 สภาวะที่เหมาะสมสำาหรับการเพาะเลี้ยงไวรัสโรตา สายพันธุ์วัคซีน ...
  
2015-052 :
 การสร้างศักยภาพการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงสากล ผ่านการพัฒนา ...
  
2015-053 :
 ประสิทธิภาพของการทำแห้งและความคงตัวทีสภาวะเร่งของวัคซีนหัดอ้ ...
  
2015-054 :
 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงไวรัสโรตา สายพันธุ์วัคซีนเ ...
  
2015-055 :
 Detection of MERS-CoV and respiratory viruses in Hajj pilgri ...
  
2015-056 :
 ข้อกำหนดทางเคมีและกายภาพของโกฐน้ำเต้า ...
  
2015-057 :
 การหาปริมาฯ Imperatorin ในผลมะตูด้วยวิธี Ultra Performance L ...
  
2015-058 :
 A Field Study on Malaria Prevalence along the Myanmar Thaila ...
  
 2014
ชื่อเรื่อง
 
 
2014-001 :
 Pattern of dengue serotypes in 4 provinces of nor ...
  
2014-002 :
 การเฝ้าระวังโรคท้องร่วงเฉียบพลันในเด็กที่มีสาเหตุจากแบคทีเรี ...
  
2014-003 :
 การนำวิธีมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Legionella ของศูนย์ควบ ...
  
2014-004 :
 การประเมินปริมาณรังสีที่ผิวจากการถ่ายภาพรังสีทรวงอก และปริมา ...
  
2014-005 :
 การประเมินผลการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ...
  
2014-006 :
 ข้อกำหนดทางเคมีของรากช้าพลู ...
  
2014-007 :
 คุณภาพผลไม้รถเข็นในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดนครสวรรค์ 2557 ...
  
2014-008 :
 การเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภา ...
  
2014-009 :
 การประกันคุณภาพยาที่ใช้ในสถานพยาบาลรัฐ ...
  
2014-010 :
 การเตรียมตัวอย่างด้วยเทคนิคแคชเชอร์หาสเตียรอยด์ในยา ...
  
2014-011 :
 การศึกษาคุณสมบัติเกลือสมุทรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสง ...
  
2014-012 :
 การศึกษาปริมาณตะกั่ว แคดเมียม ดีบุกและปรอท ที่ปนเปื้อนในหอยแ ...
  
2014-013 :
 การสำรวจคุณภาพยาสมุนไพรในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5 ...
  
2014-014 :
 คุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน ...
  
2014-015 :
 สารห้ามใช้ที่ปลอมปนในเครื่องสำอางชนิดครีมทาผิว โคลเบทาซอลโพร ...
  
2014-016 :
 การศึกษาฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของสารสกัดมะกอกน้ำต่อการตายของ ...
  
2014-017 :
 การเฝ้าระวังการระบาดของโรคคอตีบ ทางห้องปฏิบัติการ 2557 ...
  
2014-018 :
 การปนเปื้อนของพยาธิและการลดพยาธิในผักสดโดยการล้าง 2557 ...
  
2014-019 :
 การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแปลกปลอมในเส้นก๋วยเตี๋ยว 2557 ...
  
2014-020 :
 การประเมินความเสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ...
  
2014-021 :
 การประเมินความคงตัวของวัคซีนบีซีจีชนิดผงแห้งสำหรับใช้เป็นวัค ...
  
2014-022 :
 การประเมินค่าความแรงของวัคซีนโรตาซีโรทัยป์เดียวเปรียบเทียบระ ...
  
2014-023 :
 การประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านการทดสอบความชานาญ ...
  
2014-024 :
 การศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการสำหรับการประมาณ ...
  
2014-025 :
 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการประเมินความเสี่ยงด้านจ ...
  
2014-026 :
 ความรู้ ทัศนะคติ และการปฏิบัติของผู้บริโภคใน ต.บางลาย อ.บึงน ...
  
2014-027 :
 คุณภาพและความปลอดภัยของน้ำแร่ธรรมชาติที่ผลิตในประเทศและที่นำ ...
  
2014-041 :
 การเฝ้าระวังการแพร่กระจ่ายเชื้อ Legionella spp. ในแหล่งน้ำใช ...
  
2014-042 :
 การทดสอบความถูกต้องของวิธี Capillary Electrophoresis-Sodium ...
  
2014-029 :
 การวิจัยและพัฒนาสารต้นแบบทางยาต้านเชื้อวัณโรคจากสมุนไพร 2556 ...
  
2014-030 :
 Stem Cell Where Do We Stand 2014 ...
  
2014-031 :
 การตรวจวินิจฉัยกล่มุ อาการดาวน์ โดยเทคนิ คMultiplex Fluoresc ...
  
2014-032 :
 A replication study confirms the association of GWAS-identif ...
  
2014-033 :
 CAG-Expansion Haplotype Analysis in a Population with a Low ...
  
2014-034 :
 Clinical Application of Pharmacogenomics The Example of HL ...
  
2014-035 :
 Copy Number Variation in Thai Population 2014 ...
  
2014-036 :
 Development of a SNP set for human identification A set with ...
  
2014-037 :
 Genetic Diversity and Dynamic Distribution of Mycobacterium ...
  
2014-038 :
 HLA-BM3505 is a protective allele with a unique structure am ...
  
2014-039 :
 Incidence and predictors of regimen-modification from first- ...
  
2014-040 :
 การกระจายตัวของ HLA-B อัลลีล ในตัวอย่างจากโครงการสำรวจสุขภาพ ...
  
2014-043 :
 การปลอมปนยาแผนปัจจุบันในกาแฟลดน้ำหนักและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ...
  
2014-044 :
 การพัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ์ของโมโนโคลนอลแอนติบอดีด้วยวิธีแค ...
  
2014-046 :
 การประเมินคุณภาพภายนอกของห้องปฏิบัติการการตรวจเอชไอวีซีโรโลย ...
  
2014-045 :
 การประเมินคุณภาพภายนอกทางห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการปฐมภูมิ ...
  
2014-047 :
 The External Quality Assessment in Primary Health Care Unit ...
  
2014-048 :
 Alternative Malaria Diagnostic Tools: Evaluation of Plasmodi ...
  
 2013
ชื่อเรื่อง
 
 
2013-001 :
 การสารวจองค์ประกอบสารแคนนาบินอยด์เพื่อจาแนกพืชกัญชาในประเทศไ ...
  
2013-002 :
 ความปลอดภัยจากการใช้เครื่องเอกซเรย์ฟันในเขตสาธารณสุขที่ 7 ...
  
2013-003 :
 ปริมาณรังสีที่ใช้ในการตรวจสมองและช่องท้องด้วยเครื่องเอกซเรย์ ...
  
2013-004 :
 หนึ่งทศวรรษการประกันคุณภาพยา ...
  
2013-005 :
 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์หอยแมลงภู่ดองจังหวัดสมุทรสงคราม ...
  
2013-006 :
 สารห้ามใช้ในเครื่องสำอางทาสิว ทาฝ้า ในเขตภาคกลางตอนล่าง ...
  
2013-007 :
 Health Risk Assessment for Bromate in Bottled Drinking water ...
  
2013-008 :
 การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารคุณภาพ 2556 ...
  
2013-009 :
 การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISOIEC 170252005 ...
  
2013-010 :
 การพัฒนาวิธี PCR-hybridization for gram positive se 2556 ...
  
2013-011 :
 การศึกษาปริมาณไดออกซินในอาหารและอาหารสัตว์ โดยวิธีตรวจเบื้อง ...
  
2013-012 :
 ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบต้าธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในเข ...
  
2013-013 :
 DETECTION AND QUANTITATION OF CIRCULATING TUMOR CELLS, CANCE ...
  
2013-014 :
 Validation of Automated Hemoglobin Analyzer Capillarys 2 Fle ...
  
2013-015 :
 คุณสมบัติของฮีโมโกลบินผิดปกติจากการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมา ...
  
2013-016 :
 Aspirin Non-Responder in Thai Ischemic Stroke Patients 2013 ...
  
2013-017 :
 Chronic hepatitis B and C co-infection increased all-cause m ...
  
2013-018 :
 Drug resistance and IS6110-RFLP patterns of Mycobacterium tu ...
  
2013-019 :
 Economic evaluation of HLA-B1502 screening for carbamazepine ...
  
2013-020 :
 Genetics and genomics in Thailand challenges and opportuniti ...
  
2013-021 :
 การประยุกต์ใช้ PMQA ในระบบบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ...
  
 2012
ชื่อเรื่อง
 
 
2012-002 :
 อาหารเลี้ยงเชื้อสูตรผสมสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ...
  
2012-003 :
 การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ร็อกซิโทรมัยซิน ...
  
2012-004 :
 การทวนสอบวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารปนเปื้อนชนิด Related Proteins ...
  
2012-005 :
 ความชุกของเชื้อโรคอาหารเป็นพิษในอาหารที่มรความสัมพันธ์กับการ ...
  
2012-006 :
 การให้บริการชุดทดสอบสเตียรรอยด์ในยาแผนโบราณด้วยเทคนิคอิมมูโน ...
  
2012-007 :
 การพัฒนามาตรฐานการสอบเทียบหัววัดรังสีแบบ Plane Parallel ในล ...
  
2012-008 :
 วิธีวิเคราะห์ปริมาณ Deltemethrin ในมุ้งชุบกันยุง โดยวิธี HPL ...
  
2012-009 :
 การประกันคุณภาพงานรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปล ...
  
2012-010 :
 ระบาดวิทยาของเชื้อซาลโมเนลล่าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ...
  
2012-011 :
 การศึกษาการคงคุณภาพและลักษณะโมเลกุลของฌวรุ่มแก้พิษงูไทยหลังก ...
  
2012-012 :
 ผลการลดปริมาณฟีตัลโบไวน์ซีรัมในการผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดีด้ว ...
  
2012-013 :
 การศึกษาเปรียบเทียบวิธี PCR และ LAMP กับวิธีเพาะเชื้อในการตร ...
  
2012-014 :
 คุณภาพถุงยางอนามัยหลังกระจายสู่ท้องตลาดทั่วประเทศ ปีงบประมาณ ...
  
2012-015 :
 Inlight Optically Stimulated Luminescence for Occupational M ...
  
2012-016 :
 ผลกระทบทางวิชาการผลงานตีพิมพ์ โดยนักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาส ...
  
2012-017 :
 การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณตกค้างของออกซีเตตรา ...
  
2012-018 :
 การทวนสอบวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารปนเปื้อนชนิด Ralatted Protein ...
  
 2011
ชื่อเรื่อง
 
 
2011-018 :
 การประเมินความสามารถห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์สารอาหารในนมพ ...
  
2011-017 :
 Development of Mutiplex Real-time PCR for The Detection of H ...
  
2011-004 :
 การศึกษาอัตราการดื้อยาโอเซลทามิเวียร์ ของเชื้อหวัดใหญ่ที่แยก ...
  
2011-005 :
 การประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบเมทแอมเฟตามีนเบื้องต้นชนิดรวดเร ...
  
2011-016 :
 การตรวจสอบคุณภาพและการจัดการฐานข้อมูลเครื่องถ่ายภาพอวัยวะด้ว ...
  
2011-003 :
 เปรียบเทียบผลการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้่อเลปโตสไปรา ...
  
2011-006 :
 การใช้ Lamp test ในการพิสูจน์ยืนยันเชื้อวัณโรคจากเชื้อที่เพา ...
  
2011-007 :
 การพัฒนาวิธีการสอบเทียบไมโครปิเปตภายใต้มาตรฐาน ISO 8655 = 6 ...
  
2011-008 :
 การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในเลือดโคโดยวิธี Graphite Furnace ...
  
2011-009 :
 การประเมินความเสี่ยงของสารไซยาไนด์จากการบริโภคหน่อไม้ของคนไท ...
  
2011-010 :
 การประเมินความเสี่ยง Staphylococcus aureus ที่ปนเปื้อนอาหารใ ...
  
2011-011 :
 การศึกษาหาสูตรตำรับที่เหมาะสมในการทำปห้งวัคซีนคางทูมอ้างอิงม ...
  
2011-012 :
 การประเมินความสามารถห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศ ...
  
2011-013 :
 ปัจจัยที่มีผลต่อการทวนสอบสมรรถนะของเครื่องทดสอบการละลายตัวยา ...
  
2011-014 :
 การพัฒนามาตรฐานการสอบเทียบหัววัดรังสีแบบ Plane Parallel ...
  
2011-015 :
 การตรวจคุณลักษณะทางกายภาพของชีววัตถุชนิดผลิตภัณฑ์เลือดในไทย ...
  
2011-019 :
 การจัดบริการทดสอบความชำนาญของห้องปฎิบัติการควบคุมคุณภาพยา ...
  
2011-020 :
 ซีโรกรุ๊ปและความไวของเชื้อไข้กาฬหลังแอ่นต่อยาด้านจุลชีพในสงข ...
  
2011-021 :
 คุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหารพร้อมบริโภคในเขตสาธารณสุข เขต 14 ...
  
 2010
ชื่อเรื่อง
 
 
2010-003 :
 การประเมินความเสี่ยงของสาร 3-MCPD ในอาหารต่อคนไทย ...
  
2010-007 :
 การประเมินความใช้ได้ของตู้อบเพาะเชื้อที่ใช้ในงานทดสอบทางจุลช ...
  
2010-006 :
 สิ่งแปลกปลอม ในพาสต้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ...
  
2010-004 :
 การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนคล ...
  
2010-005 :
 การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในผักสด ...
  
2010-008 :
 ชุดทดสอบเบื้องต้นและตรวจหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม : นวั ...
  
2010-009 :
 การพัฒนาชุดทดสอบสารพิษเตโตไดท็อกซิน ...
  
2010-010 :
 การศึกษาความชุกของเชื้อ campylobacter ในผู้ป่วยเด็กด้วยโรคอุ ...
  
2010-011 :
 การตรวจหาชนิดและสายพันธุ์เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่สาธาร ...
  
2010-012 :
 การเปรียบเทียบวิธีการตรวจสอบค่าความแรงของวัคซีนป้องกันโรคสุก ...
  
2010-013 :
 การตรวจสอบความถูกต้องของวิธี CCID50 ...
  
2010-014 :
 การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติ์การชันสูตรสาธารณสุ ...
  
 2007
ชื่อเรื่อง
 
 
2007-001 :
 In vitro effects of Thai medicinal plants on human lymphocyt ...
  
2007-002 :
 A phase I trial of Gynostemma pentaphyllum Makino in healthy ...
  
2007-003 :
 ผลการใช้กวาวเครือขาวในไก่ลูกผสมพื้นเมือง ...
  
2007-004 :
 สารสกัดว่านชักมดลูกที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและเป็นพิษต่อเซล ...
  
2007-005 :
 การเปรียบเทียบสรรพคุณของสารสกัดเถาวัลย์เปรียงกับไดโคลฟีแนคเป ...
  
2007-006 :
 การควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดมาตรฐานสมุนไพร ...
  
2007-007 :
 แบบการปลูกและอายุเก็บเกี่ยวของปัญจขันธ์ ...
  
2007-008 :
 Repellent Activity of Essential Oil Against Cockroaches (Dic ...
  
 2006
ชื่อเรื่อง
 
 
2006-001 :
 Field Evaluation Of Deet, Repel Care, And Three Plant-Based ...
  
2006-002 :
 Clinical Study of Morus Alba Linn. On Glycemic Control and B ...
  
2006-003 :
 การพัฒนาตำรับยาบ้วนปากพญายอ ...
  
2006-004 :
 ลักษณะทางเภสัชเวทของหญ้าหนวดแมว ...
  
2006-005 :
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของปัญจขันธ์และสารสำคัญ ...
  
2006-006 :
 ข้อกำหนดทางเคมีของส่วนเหนือดินแมงลักคา ...
  
 2005
ชื่อเรื่อง
 
 
2005-001 :
 Performance Characteristics of Quality Control Material KKU- ...
  
2005-002 :
 Development of Laboratory Network for the National Preventio ...
  
2005-003 :
 Molecular characterization of alpha- and beta-globin genes i ...
  
2005-004 :
 Maternal serum screening for Down syndrome in Thai pregnant ...
  
2005-005 :
 Probable person-to-person transmission of avian influenza A ...
  
2005-006 :
 Molecular characterization of the complete genome of human i ...
  
2005-007 :
 Human disease from influenza A (H5N1), Thailand, 2004 ...
  
2005-008 :
 Electroconvulsive therapy (ECT) practice in Japan, Departmen ...
  
2005-009 :
 Detergent: The Novel Household Weapon to Get Rid of Mosquito ...
  
2005-010 :
 Characterization of clinical isolates of pathogenic Nocardia ...
  
2005-011 :
 Nocardia cyriacigeorgica is a significant pathogen responsib ...
  
2005-012 :
 Specific IgM and IgG responses in primary and secondary deng ...
  
2005-013 :
 Detection of Japanese Encephalitis (JE) virus-specific IgM i ...
  
2005-014 :
 Serological and virological features of dengue fever and den ...
  
2005-015 :
 Safety of Derris scandens Hydroalcoholic Extract in Healt ...
  
2005-016 :
 Immunomodulatory effects of Gynostemma Pentaphyllum Makino o ...
  
2005-017 :
 Heterosexual transmission of Novel CRF01_AE and Subtype B Re ...
  
2005-018 :
 A Health Program for Personnel in National Institute of Heal ...
  
2005-019 :
 Coordinating System for Testing and Laboratory Surveillance ...
  
2005-020 :
 Serum Total Homocysteine Levels and Metabolic Control in Pat ...
  
2005-021 :
 Variable numbers of TTC repeats in Thai Clinical isolates of ...
  
2005-022 :
 Genotypic detection of rifampicin resistance by mini-PCR sin ...
  
2005-023 :
 Biological activity of aqueous extracts of Piper retrofractr ...
  
2005-024 :
 Sequential release and residual activity of temephos applied ...
  
2005-025 :
 Analysis of salivary gland proteins of the mosquito Armigere ...
  
2005-026 :
 Transovarial transmission of dengue viruses in field popula ...
  
2005-027 :
 Field testing of repellents derived from plant essential oil ...
  
2005-028 :
 Mutation in -glucosidase, a putative receptor for bi ...
  
2005-029 :
 Decrease of mosquito salivary gland proteins after a blood m ...
  
2005-030 :
 Laboratory and field evaluation of the potency of Bactimos&# ...
  
2005-031 :
 Efficacy of volatile oils derived from Cymbopogon citratus, ...
  
2005-032 :
 Rodents: a major reservoir of leptospirosis in Thailand ...
  
2005-033 :
 Seroepidemiological Investigations of Human and Animal Lepto ...
  
2005-034 :
 Epidemiology and Burden of Rotavirus Diarrhea in Thailand: R ...
  
2005-035 :
 Effectiveness of Bacterial Larvicide Products from Thai Stra ...
  
2005-036 :
 Frequent Haemophilus influenzae type B colonization in rural ...
  
2005-037 :
 Pneumococci: drug susceptibilities and preliminary epidemiol ...
  
2005-038 :
 Characterization of Salmonella enterica Serovar Typhimurium ...
  
2005-039 :
 Epidemiologic Features of Bacterial Infections among Patient ...
  
2005-040 :
 Prevalence of Food – borne Pathogens Infection among Workers ...
  
2005-041 :
 Salmonella Lamphun : The first isolated new Salmonella serov ...
  
2005-042 :
 Comparison of Culture Medium Used in Selective Enrichment an ...
  
2005-043 :
 Nomenclature Variation as a Component in Assessing the Consi ...
  
2005-044 :
 Using Multiply-Read Cultures to Improve Biotechnology Identi ...
  
2005-045 :
 Identifying Metabolically Versatile Fluorescent Pseudomonas ...
  
2005-046 :
 Chronic toxicity of Pueraria mirifica in Rats (พิษเรื้อรังขอ ...
  
2005-047 :
 Antioxidative and Cardioprotective Effects of Phyllanthus ur ...
  
2005-048 :
 Acaricidal daphnane diterpenoids from Trigonostemon reidioid ...
  
2005-049 :
 รายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันของสารสกัดเมล็ดคำแ ...
  
2005-050 :
 Screening of Antioxidants from Medicinal Plants for Cardiopr ...
  
2005-051 :
 ข้อสังเกตในการวิเคราะห์ lactone และ andrographolide ...
  
2005-052 :
 การศึกษาลักษณะทางเคมีและกายภาพของรากแฝกหอมในท้องตลาด ...
  
2005-053 :
 การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและคุณสมบัติทางกายภาพเคมีของน้ ...
  
2005-054 :
 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของปัญจขันธ์พันธุ์พื้นเมืองและพันธุ ...
  
2005-055 :
 ข้อกำหนดทางเคมีของสมุนไพรปัญจขันธ์ ...
  
2005-056 :
 ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของดายขัด (Malvastrum coromandelianum (L ...
  
2005-057 :
 การศึกษาความเป็นพิษของยาแก้กษัยลิ้นกระบือ ...
  
2005-058 :
 การทดสอบความปลอดภัยของสารสกัดเถาวัลย์เปรียงในอาสาสมัครสุขภาพ ...
  
2005-059 :
 คุณภาพทางเคมีของสารสกัดเถาวัลย์เปรียงใน 50% เอธานอล ...
  
2005-060 :
 การศึกษาพิษเรื้อรังของแมงลักคาในหนูขาว (Chronic Toxicity Stu ...
  
 2004
ชื่อเรื่อง
 
 
2004-001 :
 ผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดและความปลอดภัยของบอระเพ็ดในอาสาสมัครค ...
  
2004-002 :
 การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังของผงกระชายดำ ...
  
2004-003 :
 ข้อกำหนดทางเคมีและกายภาพของเถาวัลย์เปรียง ...
  
2004-004 :
 การศึกษาความเป็นพิษของสมุนไพรบัวบก ...
  
2004-005 :
 Chronic toxicity of Gynostemma pentaphyllum ...
  
2004-006 :
 Preliminary Efficacy and Safety of Oral Suspension Combinati ...
  
2004-007 :
 Chronic toxicity study of Portulaca grandiflora Hook ...
  
 2003
ชื่อเรื่อง
 
 
2003-001 :
 การประเมินคุณภาพของวัตถุดิบและน้ำมันหอมระเหยของเหง้ากระชายดำ ...
  
2003-002 :
 Subchronic toxicity of Wan chak motluk (Curcuma comosa Roxb. ...
  
2003-003 :
 พิษเรื้อรังของผงใบขี้เหล็กในหนูขาว ...
  
2003-004 :
 การพิสูจน์เอกลักษณ์และชื่อพฤกษศาสตร์ของเทียนเยาวพาณี ...
  
2003-005 :
 พิษวิทยาของยาสมุนไพรภูมิพัฒน์ ...
  
 2002
ชื่อเรื่อง
 
 
2002-001 :
 ลักษณะทางเภสัชเวทของแห้ม ...
  
2002-002 :
 Hypoglycemic activity of some plants in Abutilon species ...
  
2002-003 :
 การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพของสมุนไพรไทย ...
  
2002-004 :
 การตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของเทียนแดง ...
  
2002-005 :
 Chronic toxicity study of curcuminoids in rats ...
  
2002-006 :
 คุณสมบัติของเทพธาโร ...
  
2002-007 :
 ปริมาณน้ำมันระเหยง่ายและสารชี้บ่งคุณภาพในเทียนข้าวเปลือก ...
  
2002-008 :
 มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพสมุนไพร ...
  
2002-009 :
 ลักษณะทางเภสัชเวทของหว้า ...
  
2002-010 :
 ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสมุนไพรบางชนิดในวงศ์ Euphorbiacea ...
  
2002-011 :
 การตรวจรับรองคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ขมิ้นชัน ...
  
2002-012 :
 ลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของว่านชักมดลูก ...
  
2002-013 :
 Subchronic toxicity of Cissus quadrangularis Linn. ...
  
2002-014 :
 การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพของสมุนไพรไทย ...
  
2002-015 :
 Chemical Specification of Orthosiphon aristatus (Blume) Miq ...
  
2002-016 :
 Subacte toxicity study of Dihydroartemisinin in Rats ...
  
 2001
ชื่อเรื่อง
 
 
2001-001 :
 An in vitro assay for screening of anti-hepatitis B activity ...
  
2001-002 :
 Larval occurraence, oviposition behavier and biting activity ...
  
2001-003 :
 Repellency of volatile oils from plants against three mosqui ...
  
2001-004 :
 An HLA-directed molecular and bioinformatics approach ...
  
2001-005 :
 HIV-specific cytotoxic T lymphocytes, HLA-A11, and chemokine ...
  
2001-006 :
 In vitro effect of Derris scandens on normal lymphocyte prol ...
  
2001-007 :
 Derris scandens;Immonostimulant,NK activity,HIV ...
  
2001-008 :
 Repellency of volatile oils from plants against three mosqui ...
  
2001-009 :
 Ovipositional deterrence, larvicidal and repellent effects o ...
  
2001-010 :
 Pharmacognostic Identification of The Leaves of Ta Khrai and ...
  
2001-011 :
 ฤทธิ์เพิ่มการแบ่งตัวของลิมโฟซัยท์จากสารสกัดเถาวัลย์เปรียงสอง ...
  
2001-012 :
 การทดสอบฤทธิ์เบื้องต้นของสารสกัดจากสมุนไพรไทยต่อเชื้อราโรคผิ ...
  
2001-013 :
 การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อก้าวสู่ตลาดโลก ...
  
2001-014 :
 การศึกษาคุณภาพของเทียนตาตั๊กแตน ...
  
2001-015 :
 การศึกษาคุณภาพของสมุนไพรใบหว้า ...
  
2001-016 :
 การศึกษาพิษเรื้อรังของใบขี้เหล็กในหนูขาว ...
  
2001-017 :
 ประสิทธิผลของ Gynostemma pentaphyllum ในการลดระดับไขมันในเลื ...
  
2001-018 :
 ประสิทธิผลและความปลอดภัยของบอระเพ็ดในการรักษาโรคเบาหวาน ...
  
2001-019 :
 พิษเรื้อรังของกวาวเครือแดง ...
  
2001-020 :
 พิษเรื้อรังของแบคทีเรียก่อโรคในแมลง Bacillus thuringiensis ส ...
  
2001-021 :
 พิษเรื้อรังของยาตำรับขี้เหล็ก Calmaco ...
  
2001-022 :
 ลักษณะทางเภสัชเวทของพืชล้มลุกบางชนิดในสกุล Phyllanthus ...
  
2001-023 :
 องค์ประกอบทางเคมีของใบพญายอ ...
  
 2000
ชื่อเรื่อง
 
 
2000-001 :
 Epidermiological analysis of methicillin resistant Staphyloc ...
  
2000-002 :
 Development of one-step enzyme linked immunosorbent assay f ...
  
2000-003 :
 Local strain influenza virus isolated during the period 1998 ...
  
2000-004 :
 The result of participating in the external quality assessme ...
  
2000-005 :
 The first report of CCR5 delta 32 mutant in thai injection d ...
  
2000-006 :
 Utility of serum cytokeratin 19 fragment (CYFRA 21-1) and ca ...
  
2000-007 :
 Serological diagnosis of dengue hemorrhagic fever (DHF) usin ...
  
2000-008 :
 Comparision of the indirect ELISA with capture ELISA for an ...
  
2000-009 :
 Preliminary report on detection of chromosome 21, X and Y in ...
  
2000-010 :
 Computer aid-program for dengue vector mosquito surveillanc ...
  
2000-011 :
 Laboratory surveillance on japanese encephalitis in Thailand ...
  
2000-012 :
 Dengue Haemorrhagic fever incident and relation to Aedes sur ...
  
2000-013 :
 In vitro effect of Tinospora crispa on cell-mediated immunit ...
  
2000-014 :
 Anti-Herpes simplex virus component isolated from Maclura co ...
  
2000-015 :
 Pharmacognostic Identification of Hamm ...
  
2000-016 :
 การตรวจวัดสารเทียบในส่วนออกฤทธิ์ของบอระเพ็ดในชีววัตถุโดยวิธี ...
  
2000-017 :
 การตรวจวัดอนุพันธุ์ของ caffeic acid ในสมุนไพรหญ้าหนวดแมวโดยว ...
  
2000-018 :
 การตรวจสอบฤทธิ์ของสมุนไพรไทยในการลดระดับน้ำตาลในเลือด ...
  
2000-019 :
 การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร ...
  
2000-020 :
 การศึกษาคุณภาพของสมุนไพรเจียวกู่หลาน ...
  
2000-021 :
 การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของบอระเพ็ดในอาสาสมัครปกติ ...
  
2000-022 :
 การศึกษาพิษระยะยาวของเนเจอร์เพล็กในสัตว์ทดลอง ...
  
2000-023 :
 พิษวิทยาของกวาวเครือขาว ...
  
2000-024 :
 ฤทธิ์ของบอระเพ็ดต่อระบบภูมิคุ้มกันแบบอาศัยเซลล์ ...
  
2000-025 :
 องค์ประกอบทางเคมีของส่วนสกัดที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อบักเตรีจาก ...
  
 1999
ชื่อเรื่อง
 
 
1999-001 :
 The survey of edible insects in northeast of Thailand ...
  
1999-002 :
 Resistance of Aedes aegypti to chemical compounds in aerosal ...
  
1999-003 :
 Prevalences of human herpesvirus 6 and human herpesvirus 7 i ...
  
1999-004 :
 Efficacy of new formulations of the microbial larvicide Baci ...
  
1999-005 :
 Genetic and antigenic analysis of Thai measles isolates duri ...
  
1999-006 :
 Aedes survey at dengue haemorrhagic fever case villages in n ...
  
1999-007 :
 Production and characterization of monoclonal antibodies spe ...
  
1999-008 :
 Studies on dired blood specimens for hemoglobin A2 saparatio ...
  
1999-009 :
 Development of immuvilization of streptavidin on polystyrene ...
  
1999-010 :
 Search for local strains of Bacillus thuringiensis in Thaila ...
  
1999-011 :
 Evaluation on proficiency testing of Cryptosporidium parvum ...
  
1999-012 :
 Application of dot enzyme linked immunosorbent assay for scr ...
  
1999-013 :
 Chronic toxicity test of Orthosiphon aristatus (Bl.) miq.ext ...
  
1999-014 :
 การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ในสมุนไพรไทย ...
  
1999-015 :
 การพัฒนาตำรับยาจากสมุนไพรบอระเพ็ด ...
  
1999-016 :
 การศึกษาประสิทธิผลของท่อนพันธุ์ที่ต่างกันในการขยายพันธุ์บอระ ...
  
1999-017 :
 การศึกษาประสิทธิผลของสมุนไพรในการป้องกันการเกาะกัดของยุงลาย ...
  
1999-018 :
 การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดหยาบของเถาวัลย์เปรียง (Derris s ...
  
1999-019 :
 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่อเชื้อไวรัสก่อโรคเริมโดยวิธี ...
  
1999-020 :
 การศึกษาสรรพคุณลดน้ำตาลในเลือดของพันธุ์ไม้ไทย ...
  
1999-021 :
 พิษกึ่งเรื้อรังของแบคทีเรียก่อโรคในแมลงแบซิลลัส สเฟียริคัส เ ...
  
1999-022 :
 ฤทธิ์ของบอระเพ็ดในการลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูขาว ...
  
1999-023 :
 ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสมุนไพรสกุลบอระเพ็ด (Tinospora) ...
  
1999-024 :
 ศึกษาอิทธิพลของจำนวนข้อของกิ่งพันธุ์และวิธีการปลูกต่อผลผลิตพ ...
  
 1998
ชื่อเรื่อง
 
 
1998-001 :
 The effect of temperature and humidity on the residual effec ...
  
1998-002 :
 Study on Toxicity of Quisqualis indica Linn.seed ...
  
1998-003 :
 A minor mosquito vector of dengue haemorrhagic fever in Thai ...
  
1998-004 :
 Estimation of genotrophic cycle lengths and survival rates f ...
  
1998-005 :
 The relationship of infection rate of japanese encephalitis ...
  
1998-006 :
 The Production development of Bacillus sphaericus H.5 (Local ...
  
1998-007 :
 Suveillance of plague in the provinces along Thai border ...
  
1998-008 :
 Toxicity study of Holarrhena antidysenterica wall. Bark. ...
  
1998-009 :
 Production and characterization of monoclonal antibody again ...
  
1998-010 :
 Blood lead levels of newborn to 6-year-old children in bangk ...
  
1998-011 :
 Laboratory-based surveillance of phaeohyphomycosis from 1994 ...
  
1998-012 :
 HIV-1 suptype E is predominating in injection drug user: the ...
  
1998-013 :
 An etiologic study of acute upper respiratory viral diseases ...
  
1998-014 :
 A pilot study for the production of monoclonal antibody by b ...
  
1998-015 :
 The study on nested PCR technique as a comfirmatory test for ...
  
1998-016 :
 Molecular epidemiology of rotavirus diarrhea in Bangkok, 199 ...
  
1998-017 :
 Chronic toxicity study of Malvastrum coromandelianum (L.) Ga ...
  
1998-018 :
 Detergents as a new application for catching and killing Cul ...
  
1998-019 :
 Genetic analysis of Histoplasma capsulatum strains isolated ...
  
1998-020 :
 Detection and typing of human papillomavirus DNA in penile c ...
  
1998-021 :
 Influenza strains isolated in a public health center and a p ...
  
1998-022 :
 Subgroup determination of respiratory syncytial virus by RT- ...
  
1998-023 :
 Surveillance on immunity to mumps virus in normal people ...
  
1998-024 :
 Incidence of congenital rubella between 1985-1996 ...
  
1998-025 :
 Immunomodulating Activity of Derris scandens Benth. ...
  
1998-026 :
 การศึกษาทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของใบหว้า ...
  
1998-027 :
 การศึกษาพิษของเปลือกโมกหลวง ...
  
1998-028 :
 การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดดายขัด ...
  
1998-029 :
 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของเถาวัลย์เปรียง ...
  
1998-030 :
 การศึกษาฤทธิ์ของผลยอต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ...
  
1998-031 :
 ความเป็นพิษของเมล็ดเล็บมือนาง ...
  
1998-032 :
 ประสิทธิผลของโลชั่นพญายอ (Clinacanthus nutans) ในการรักษาผู้ ...
  
1998-033 :
 สารเคมีที่พบในพืชสมุนไพรและการทดสอบเบื้องต้น ...
  
1998-034 :
 อิทธิพลของปุ๋ยต่อการแตกกอและจำนวนข้อของพญายอ ...
  
 1997
ชื่อเรื่อง
 
 
1997-001 :
 Taxonomic study on pests of stored medicinal plants ...
  
1997-002 :
 Laboratory diagnosis for dengue hemorrhagic fever in 1994 ...
  
1997-003 :
 Repellent effect of 6 volatile plant oils against Aedes aegy ...
  
1997-004 :
 Survey of Aedes density by random sampling method for dengue ...
  
1997-005 :
 Value forecasting models of dengue haemorrhagic fever cases ...
  
1997-006 :
 Early diagnosis of HIV-1 infection in infants using ELISA in ...
  
1997-007 :
 Effects of pyriproxyfen on Aedes albopictus ...
  
1997-008 :
 Diagnostic comparison of Cryptosporidium oocysts between rap ...
  
1997-009 :
 A survey of species and density of cockroach in 4 hospitals ...
  
1997-010 :
 Spicies composition, density and distribution of mosquitoes ...
  
1997-011 :
 Molecular epidemiology of wild type 1 poliovirus in Thailand ...
  
1997-012 :
 Efficacy of the oil surfactant against larvae & pupae of the ...
  
1997-013 :
 Laboratory diagnosis of rabies patients ...
  
1997-014 :
 Indentification of the mosquito vectors in Thailand by using ...
  
1997-015 :
 Development of enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for ...
  
1997-016 :
 Effect and persistance of etofenprox on the control of Cule ...
  
1997-017 :
 Perinatal HIV transmission rate by polymerase chain reaction ...
  
1997-018 :
 The significance of HER-2/neu/c-erbB-2 gene amplification in ...
  
1997-019 :
 Insecticides ...
  
1997-020 :
 Distribution of rates’ ectoparasites in Bangkok and Nonthabu ...
  
1997-021 :
 Investigation on enteroaggregative Escherichia coli infectio ...
  
1997-022 :
 Electron micrographs of african green monkey kidney cells in ...
  
1997-023 :
 Emergence of a novel strain of “Vibrio cholerae 0139” in Tha ...
  
1997-024 :
 Serotype conversion of Vibrio cholerae isolates during 1980- ...
  
1997-025 :
 Toxicological study of crude extract of Tinospora crispa Mie ...
  
1997-026 :
 Influenza virus isolation in Bangkok between 1988-1995 ...
  
1997-027 :
 Screening tests for diagnosis of HIV-1 infection: problems a ...
  
1997-028 :
 A study on the prevalance of house-dust mites in Guangxi, P. ...
  
1997-029 :
 Comparison of serum fructosamine and plasma glucose levels a ...
  
1997-030 :
 Field trials with Bacillus sphaericus formulations against p ...
  
1997-031 :
 Diagnosis of perinatal HIV-1 infection by in-house PCR ...
  
1997-032 :
 The latency rate of human herpesvirus 6 (HHV6) in positive a ...
  
1997-033 :
 Expression of hepatitis B virus surface antigen in COS-7 cel ...
  
1997-034 :
 The appearance of HIV replication from multinucleated giant ...
  
1997-035 :
 Nucliotide sequences of the genes coding for the middle surf ...
  
1997-036 :
 Blow flies (insecta: diptera: calliphoridae) of Malaysia and ...
  
1997-037 :
 An external quality assessment scheme for blood lead analysi ...
  
1997-038 :
 Random amplified polymorphic DNA (RAPD) analysis of Penicill ...
  
1997-039 :
 Serotyping of Cryptococcus neoformans strains isolated from ...
  
1997-040 :
 Establishment of an alternative method for human immunodefic ...
  
1997-041 :
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของต้นเจตมูลเพลิงแดง ...
  
1997-042 :
 การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดของบอระเพ็ด ...
  
1997-043 :
 การศึกษาชนิดของแมลงที่เข้าทำลายพืชสมุนไพรในโรงเก็บ ...
  
1997-044 :
 การศึกษาทางเคมีของสมอสามชนิด ...
  
1997-045 :
 มาตรฐานทางเคมีของผลมะขามป้อม ...
  
1997-046 :
 ฤทธิ์ของตีนตุ๊กแก (Tridax procumbens Linn.) ในการลดระดับน้ำต ...
  
1997-047 :
 ฤทธิ์ของฟ้าทะลายโจรในการลดการบีบตัวของลำไส้เล็กและป้องกันการ ...
  
1997-048 :
 เห็ดหลิงจือและการเพาะเลี้ยงเห็ดหลิงจือในห้องปฏิบัติการ ...
  
 1996
ชื่อเรื่อง
 
 
1996-001 :
 Efficacy of aerosol insecticide product ...
  
1996-002 :
 Multi-Screening tests as an alternative strategy for HIV-1 s ...
  
1996-003 :
 Intratypic differentiation of polioviruses isolated in Thail ...
  
1996-004 :
 Dengue vector mosquitoes at a tourist attraction, Ko Samui, ...
  
1996-005 :
 Multifactorial pathogenic mechanisms of Burkholderia pseudom ...
  
1996-006 :
 Study on residual effect of permethrin with various duration ...
  
1996-007 :
 Susceptibility and resistance to temephos, fenitrothion, mal ...
  
1996-008 :
 Evaluation of an In- house carcinoembryonic antigen enzyme i ...
  
1996-009 :
 Serological and genomic characterization of porcine rotaviru ...
  
1996-010 :
 Antibody persistance after primary and booster immunization ...
  
1996-011 :
 Detection of hepatitis B virus DNA in sera by dot blot hybri ...
  
1996-012 :
 Cloning and restriction endonuclease analysis of the hepatit ...
  
1996-013 :
 Subacute toxicity of traditional medicinal tripala ...
  
1996-014 :
 Prevalances of Human Immunodeficiency Virus and Hepatitis B ...
  
1996-015 :
 In vitro antifungal activity of the new triazole DO 870 agai ...
  
1996-016 :
 Biological studies of House-Dust Mites, Dermatophagoides far ...
  
1996-017 :
 Antibacterial activity of teicoplanin against Clostridium di ...
  
1996-018 :
 Development of Bti-formulated products and efficacy tests ag ...
  
1996-019 :
 Toxicity study of Hedyotis biflora (Linn.) lamk. ...
  
1996-020 :
 Impregnated cotton mosquitoes net with deltamethrin against ...
  
1996-021 :
 Susceptibility of House Fly (Musca domestica) to different c ...
  
1996-022 :
 Subacute toxicity study of tradition medicinal Trikatuk ...
  
1996-023 :
 Monoclonal antibodies against respiratory syncytial virus fo ...
  
1996-024 :
 No Proof of HTLV-I/II in intravenous drug abusers with a hig ...
  
1996-025 :
 การศึกษาจำนวนบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 ที่มีอัตราเ ...
  
1996-026 :
 Effect of Clinacanthus nutans on human cell-mediated immune ...
  
1996-027 :
 Clinical Trial Herpes Zoster: Treatment With Clinacanthus nu ...
  
1996-028 :
 Effect of Phyllanthus spp. againt yellow-head baculovirus in ...
  
1996-029 :
 Herpes Zoster : Treatment with Clincanthus nutans Cream ...
  
1996-030 :
 Study of Antiemetic Activity of Morinda citrifolia L. Fruits ...
  
1996-031 :
 การตรวจวิเคราะห์สารสำคัญของขมิ้นชัน (ar-turmerone) ในชีววัตถ ...
  
1996-032 :
 การศึกษาความเป็นพิษกึ่งเฉียบพลันของยาแผนโบราณตรีกฏุก ...
  
1996-033 :
 การศึกษาความเป็นพิษของหมากดิบน้ำค้าง ...
  
1996-034 :
 การศึกษาผลของยาฟ้าทะลายโจรต่อปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงยาในตับห ...
  
1996-035 :
 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากพญายอต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบ ...
  
1996-036 :
 การศึกษาฤทธิ์ต้านอาเจียนของผลยอ ...
  
1996-037 :
 ประสิทธิผลของสมุนไพรลูกใต้ใบ ต่อการป้องกันไวรัสหัวเหลืองในกา ...
  
1996-038 :
 พิษกึ่งเฉียบพลันของยาแผนโบราณตรีผลา ...
  
1996-039 :
 พิษกึ่งเฉียบพลันของยาแผนโบราณเบญจกูล ...
  
1996-040 :
 พิษของยาแผนโบราณตรีสาร ตอนที่ 2 ตำรับวาตะและเสมหะสมุฏฐาน ...
  
1996-041 :
 ฤทธิ์ของขมิ้นชันในการต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารหนูขาว ...
  
1996-042 :
 ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรเก้าชนิดต่อเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโร ...
  
1996-043 :
 ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรไทยบางชนิดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ...
  
1996-044 :
 เห็ดหลินจือในประเทศไทยและการตรวจวิเคราะห์ ...
  
1996-045 :
 อิทธิพลของระยะปลูกและอายุการเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตพญายอ ...
  
 1995
ชื่อเรื่อง
 
 
1995-001 :
 The dynamics of Japanese encephalitis vector mosquitoes in T ...
  
1995-002 :
 Laboratory surveillance for Poliomyelitis in Thailand during ...
  
1995-003 :
 Genome differences among varicella-zoster viruses isolated i ...
  
1995-004 :
 Serological study of antibody against rubella in Thai women ...
  
1995-005 :
 Pathogenic Nocardia isolated from clinical specimens includi ...
  
1995-006 :
 Treatment of Herpes Zoster with Clinacanthus nutans (Bi Phay ...
  
1995-007 :
 การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ 2,4,3',5'-Tetrahydroxystilbene : ส ...
  
1995-008 :
 การรักษาผู้ป่วยโรคงูสวัดด้วยยาจากสารสกัดของใบพญายอ ...
  
1995-009 :
 การศึกษาพิษของใบฝรั่ง ...
  
1995-010 :
 การศึกษาพิษของสารสกัดจากใบพญายอ ...
  
1995-011 :
 พิษของยาสมุนไพรตรีสาร (แก้ปิตตะสมุฏฐาน) ...
  
1995-012 :
 ฤทธิ์ของยาหอมต่อการเต้นของหัวใจห้องบนของหนูขาว ...
  
1995-013 :
 Acute toxicity study of Medicinal Plants Used in the Primary ...
  
1995-014 :
 พิษเรื้อรังของสารสกัดลูกใต้ใบ (Chronic Toxicity of Phyllanth ...
  
 1994
ชื่อเรื่อง
 
 
1994-001 :
 Antiinflammatory Activity of Flavonoids ...
  
1994-002 :
 Assessment of Medicinal Properties of Morinda citrifolia L. ...
  
1994-003 :
 Croton Bonplandianus Baill. (Euphorbiaceae) Newly Recorded f ...
  
1994-004 :
 Investigation on The Bioactive Thai Medicinal Plants to Yell ...
  
1994-005 :
 การคัดเลือกพืชสมุนไพรที่แสดงฤทธิ์ต้านไวรัส (Yellow Head Viru ...
  
1994-006 :
 การรักษาผู้ป่วยโรคงูสวัดด้วยยาจากสารสกัดของใบพญายอ ...
  
1994-007 :
 การศึกษาทางเภสัชเวทของพืชบางชนิดในวงศ์ Zingiberaceae ...
  
1994-008 :
 การศึกษาลักษณะพฤกษศาสตร์ของพืชพิษบางชนิด ...
  
1994-009 :
 พืชสมุนไพรกับการควบคุมไส้เดือนฝอยศัตรูพืช ...
  
1994-010 :
 ฤทธิ์ต้านอักเสบของเหง้าขมิ้นชัน ...
  
1994-011 :
 สมุนไพรกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ ...
  
1994-012 :
 สารป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหารจากขมิ้นชัน ...
  
 1993
ชื่อเรื่อง
 
 
1993-001 :
 กระบวนการเตรียมยาจากสมุนไพร ...
  
1993-002 :
 การควบคุมคุณภาพใบชุมเห็ดเทศในระดับที่ทำได้ในโรงพยาบาลส่วนภูม ...
  
1993-003 :
 การรักษาผู้ป่วยโรคเริมที่อวัยวะสืบพันธุ์ชนิดเป็นซ้ำด้วยยาจาก ...
  
1993-004 :
 การศึกษาการควบคุมคุณภาพของลำต้นขมิ้นเครือ ...
  
1993-005 :
 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากใบพญายอต่อเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโร ...
  
1993-006 :
 แนวทางการควบคุมคุณภาพยาจากสมุนไพร ...
  
1993-007 :
 พิษเรื้อรังของหญ้าหนวดแมว ...
  
 1992
ชื่อเรื่อง
 
 
1992-001 :
 Characterization of Some Phyllanthus Species Used to Treat J ...
  
1992-002 :
 กระบวนการผลิตยาเม็ดแก้ไอ ขับเสมหะ สูตรพัฒนาจากยาประสะมะแว้ง ...
  
1992-003 :
 การทดลองกำจัดแมลงและศัตรูทำลายสมุนไพรในโรงเก็บด้วยคลื่นไมโคร ...
  
1992-004 :
 การประเมินประสิทธิภาพของยาพราซิควอนเทลในอาสาสมัคร ...
  
1992-005 :
 การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารสำคัญของขมิ้นชันในระยะเวลาเก็บเกี่ยวต ...
  
1992-006 :
 การศึกษาทดลองในคน : การรักษาผู้ป่วยโรคเริม Herpes Simplex Vi ...
  
1992-007 :
 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากใบเสลดพังพอนและใบพญายอต่อเชื้อ Her ...
  
1992-008 :
 การสำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรบริเวณพื้นที่ว่างในเขตอำเภอ ...
  
1992-009 :
 แนวทางที่ควรปฏิบัติในการวิจัยพืชสมุนไพร ...
  
1992-010 :
 ฤทธิ์ของสารสกัดพญายอต่อเชื้อไวรัสอีสุกอีใสและงูสวัด ...
  
1992-011 :
 ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของฟ้าทะลายโจร ...
  
1992-012 :
 สมุนไพรโกฐสอ ...
  
 1991
ชื่อเรื่อง
 
 
1991-001 :
 Efficacy of Andrographis paniculata Nees. for Pharygotonsill ...
  
1991-002 :
 คุณสมบัติทางเภสัชเวทของเนื้อไม้ชะเอมไทยและเหง้าชะเอมจีน ...
  
1991-003 :
 ชื่อวิทยาศาสตร์ของเทียนหยด ...
  
1991-004 :
 ประสิทธิผลของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการรักษาอาการไข้และเจ็บคอ ...
  
1991-005 :
 เปรียบเทียบลักษณะพฤกษศาสตร์ของลูกใต้ใบ-หญ้าใต้ใบสกุล Phyllan ...
  
1991-006 :
 พิษของใบชุมเห็ดเทศ ...
  
1991-007 :
 ลักษณะพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรสกุลปลาไหลเผือก กอมขม และประทัด ...
  
1991-008 :
 วิเคราะห์ Andrographolide, Neoandrographolide และ Dehydroan ...
  
 1988
ชื่อเรื่อง
 
 
1988-001 :
 Development of Zingiber cassumunar for asthmatic treatment: ...
  
1988-002 :
 In vitro Antimalarail Activity of a Thai Medicinal Plants Pi ...
  
1988-003 :
 Pharmacokinetic Studies of Compound B Isolated from Plai (Zi ...
  
1988-004 :
 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพใบชุมเห็ดเทศ ...
  
1988-005 :
 การปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อใช้เป็นยา ...
  
1988-006 :
 การศึกษาคุณภาพของขมิ้นชัน ...
  
1988-007 :
 การศึกษาทางเภสัชเวทของพญามือเหล็ก ...
  
1988-008 :
 การศึกษาทางเภสัชเวทของเหง้าขมิ้นชัน ...
  
1988-009 :
 การใช้ฮอร์โมน INDOLE BUTYRIC ACID กระตุ้นการออกรากของกิ่งตอน ...
  
1988-010 :
 พิพิธภัณฑ์พืช ...
  
1988-011 :
 สมุนไพรรากแฝกหอม ...
  
1988-012 :
 เห็ดขี้ควาย ...
  
 1987
ชื่อเรื่อง
 
 
1987-001 :
 A uterine relaxant compound from Zingiber cassumunar ...
  
1987-002 :
 Constituents of the Zingiberaceae. X. Diastereomers of [7-hy ...
  
1987-003 :
 Development of Traditional Household Remedies ...
  
1987-004 :
 Further Studies of Flavonoids of the Black Rhizomes Boesenbe ...
  
1987-005 :
 Isolation of the in vitro Antimalarial Principles from Tilia ...
  
1987-006 :
 Micropropagation of high diosgenin yielding cultivar of Cost ...
  
1987-007 :
 Phytochemical and Pharmacology Studies of the Flowers of Mil ...
  
1987-008 :
 Steroidal Constituents of Costus lacerus callus and cultur ...
  
1987-009 :
 Thai Medicinal Plants as Source for New Antimalarial Drugs ...
  
1987-010 :
 The Antiinflammatory Action and Toxicological Studies of Cli ...
  
1987-011 :
 Toxicity of Puak-Haad Extracts : The Extracts from Artocarpu ...
  
1987-012 :
 การเปรียบเทียบการขยายพันธุ์กระวานในวัสดุเพาะชำชนิดต่างๆ ...
  
1987-013 :
 การแยกสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งความเจริญของเชื้อมาลาเรียในหลอดทดล ...
  
1987-014 :
 การศึกษาคุณภาพทางเคมีของฟ้าทะลายโจร ...
  
1987-015 :
 การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ของไพลในสัตว์ทดลอง ...
  
1987-016 :
 การศึกษาทางเภสัชเวทของดอกบุนนาค ...
  
1987-017 :
 การศึกษาทางเภสัชเวทของพญายอ ...
  
1987-018 :
 การศึกษาทางเภสัชเวทของฟ้าทะลายโจร ...
  
1987-019 :
 การศึกษาทางเภสัชเวทของมะกา ...
  
1987-020 :
 การศึกษาทางเภสัชเวทของว่านหางจระเข้ ...
  
1987-021 :
 การศึกษาทางเภสัชเวทของสะระแหน่ ...
  
1987-022 :
 การศึกษาทางเภสัชเวทของเสลดพังพอน ...
  
1987-023 :
 ความเป็นพิษของยาแก้ไข้จันทลีลาในสัตว์ทดลอง ...
  
1987-024 :
 ความเป็นพิษของยาธาตุบรรจบ ...
  
1987-025 :
 รูปแบบและการควบคุมคุณภาพของไพล ...
  
1987-026 :
 วิเคราะห์สารสำคัญของไพลในพลาสมาโดยเครื่องแยกสารระบบโครมาโตกร ...
  
 1986
ชื่อเรื่อง
 
 
1986-001 :
 Comstituents of Cissus quadrangularis Linn. ...
  
1986-002 :
 In vitro Antimalarial Activity of Brucea javanica against Mu ...
  
1986-003 :
 การเก็บพืชเพื่อส่งตรวจสอบชื่อ ...
  
1986-004 :
 การเก็บสมุนไพรไว้ใช้ ...
  
1986-005 :
 การตรวจคุณภาพของสีเสียด ...
  
1986-006 :
 การตรวจวิเคราะห์เพื่อกำหนดคุณภาพมาตรฐานของเหง้าไพล ...
  
1986-007 :
 การปลูกพืชสมุนไพร ...
  
1986-008 :
 การศึกษาความเป็นพิษของไพลในหนู ...
  
1986-009 :
 การศึกษาทางพฤกษเคมีของเสลดพังพอน ...
  
1986-010 :
 การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ของสารสำคัญจากไพลที่มีฤทธิ์ขยายหลอด ...
  
1986-011 :
 การศึกษาทางเภสัชเวทของเมล็ดฟักทอง ...
  
1986-012 :
 การศึกษาทางเภสัชเวทของเมล็ดสะแก ...
  
1986-013 :
 การศึกษาทางเภสัชเวทของสมุนไพรที่ใช้ในยาแผนโบราณ (เทียนกิ่ง, ...
  
1986-014 :
 การศึกษาทางเภสัชเวทของสมุนไพรที่เป็นยาเสพติด (กัญชา) ...
  
1986-015 :
 การศึกษาฤทธิ์ในการบำรุงหัวใจของยาหอม ...
  
1986-016 :
 ฤทธิ์ต้าน ฮิสตะมีน ของไพลในผู้ป่วยเด็กโรคหืด ทดสอบโดยการฉีด ...
  
 1985
ชื่อเรื่อง
 
 
1985-001 :
 ANTIMALARIAL PRINCIPLES FROM BRUCEA JAVANICA (L.) MERR. ...
  
1985-002 :
 Clinical assessment of the efficacy and tolerance of Zingibe ...
  
1985-003 :
 การใช้ครีมสมุนไพร "หนอนตายอยาก" รักษาโรคพยาธิตัวจี๊ด ...
  
1985-004 :
 การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ของสารสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ขยายหลอดล ...
  
1985-005 :
 การศึกษาทางเภสัชเวทของเตยหอม ...
  
1985-006 :
 การศึกษาทางเภสัชเวทของสมุนไพรที่ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ (ตะไคร้) ...
  
1985-007 :
 การศึกษาทางเภสัชเวทของสมุนไพรที่ใช้เป็นยาบำรุงหัวใจ (พิกุล) ...
  
1985-008 :
 การศึกษาทางเภสัชเวทของสมุนไพรที่ใช้เป็นยาบำรุงหัวใจ (มะลิ, เ ...
  
1985-009 :
 การศึกษาสรรพคุณสมุนไพรไทยที่สามารถยับยั้งเชื้อพลาสโมเดียม ฟั ...
  
1985-010 :
 ยาสมุนไพร 1 สมุนไพรแก้อาการท้องผูก ...
  
1985-011 :
 ยาสมุนไพร ตอนที่ 2 ยาสมุนไพรที่ใช้แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แ ...
  
1985-012 :
 ยาสมุนไพร ตอนที่ 3 สมุนไพรที่ใช้แก้อาการท้องเดิน (ที่ไม่ใช่บ ...
  
1985-013 :
 ยาสมุนไพร ตอนที่ 4 สมุนไพรที่ใช้ถ่ายพยาธิลำไส้ ...
  
1985-014 :
 สมุนไพรไม้ประดับ ...
  
1985-015 :
 เห็ดรัสเซีย ...
  
 1984
ชื่อเรื่อง
 
 
1984-001 :
 (1'RS,2'SR,6'RS)-(2,6-Dihydroxy-4-methoxy-phenyl)-[3'-methyl ...
  
1984-002 :
 Arcangelisia flava ...
  
1984-003 :
 Constituents of Bosenbergia pandurata (Syn. Kaempferia pandu ...
  
1984-004 :
 Constituents of Bosenbergia sp. Isolation and crystal struct ...
  
1984-005 :
 Studies on Thai Zingiberaceous Plants ...
  
1984-006 :
 The Pharmacognostical Studies on the Fruit of Gymnopetalum c ...
  
1984-007 :
 การใช้ไพลรักษาโรคหืดในวัยเด็ก ...
  
1984-008 :
 การศึกษาทางเภสัชเวทของสมุนไพรที่ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ (โคกกระส ...
  
1984-009 :
 การศึกษาทางเภสัชเวทของสมุนไพรที่ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ (ผักกาดน ...
  
1984-010 :
 การศึกษาทางเภสัชเวทของสมุนไพรที่ใช้เป็นยาแก้ไข้ ปลาไหลเผือก ...
  
1984-011 :
 สมุนไพรไม้ประดับ (ต่อ) ...
  
1984-012 :
 อะฟลาทอกซินในสมุนไพรและยาแผนโบราณ ...
  
 1983
ชื่อเรื่อง
 
 
1983-001 :
 Chemical Constituents of Bosenbergia andurata (Roxb.) Schltr ...
  
1983-002 :
 Chemical Investigation of Thai Zingiberaceous Plants ...
  
1983-003 :
 Flavonoids in the Black Rhizomes of Boesenbergia pandurata ...
  
1983-004 :
 Isolation of Hypoglycemic Components from Hedyotis biflora ( ...
  
1983-005 :
 Studies on Medicinal Plants in Thailand. III. The Isolation ...
  
1983-006 :
 การตรวจสอบความสามารถในการป้องกันและรักษาโรคพิษสุนัขบ้า ของยา ...
  
1983-007 :
 การศึกษาทางเภสัชเวทของบัวบก ...
  
1983-008 :
 พิษของมะเกลือในกระต่าย ...
  
 1982
ชื่อเรื่อง
 
 
1982-001 :
 Constituents of Bosenbergia pandurata (Syn. Kaempferia pandu ...
  
1982-002 :
 Identification of Some Thai Medicinal Plants ...
  
1982-003 :
 การตรวจสอบเอกลักษณ์ของสมุนไพรบางชนิด ...
  
1982-004 :
 การศึกษาทางเภสัชเวทของสมุนไพรที่ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ (เล็บมือน ...
  
1982-005 :
 การศึกษาพิษของน้ำคั้นมะเกลือผสมน้ำกะทิ ...
  
1982-006 :
 การศึกษาพิษของมะเกลือ ...
  
1982-007 :
 บทบาทของสมุนไพรและเครื่องเทศในด้านเศรษฐกิจของประเทศ ...
  
1982-008 :
 ฤทธิ์ของหมากดิบน้ำค้างในการลดน้ำตาลในเลือด ...
  
1982-009 :
 อินทนิลใช้รักษาโรคเบาหวานได้จริงหรือ ...
  
 1981
ชื่อเรื่อง
 
 
1981-001 :
 Pharmacodynamics of Zingiber cassumunar Roxb. Constituents ...
  
1981-002 :
 Phenylbutanoids from Zingiber cassumunar Roxb. ...
  
1981-003 :
 การดูดซึมของสารสังเคราะห์บางชนิดที่มีฤทธิ์ในการขยายหลอดลม ...
  
1981-004 :
 การศึกษาทางเภสัชเวทของคื่นช่าย ...
  
1981-005 :
 การศึกษาทางเภสัชเวทของพืชในวงศ์ Zingiberaceae ...
  
1981-006 :
 การสังเคราะห์สารที่ใช้ขยายหลอดลมบางชนิด ...
  
1981-007 :
 สมุนไพรกับการสาธารณสุขมูลฐาน ...
  
 1980
ชื่อเรื่อง
 
 
1980-001 :
 Further Characterization of the Constituents of a Thai Medic ...
  
1980-002 :
 Syntheses of Some Constituents of Zingiber cassumunar ...
  
1980-003 :
 การศึกษาทางพฤกษศาสตร์และเภสัชเวทของไพลเหลือง ...
  
1980-004 :
 การศึกษาลักษณะทางพฤกศาสตร์ของหมากดิบน้ำค้าง ...
  
1980-005 :
 ผักหวานกับความเป็นพิษในการบริโภค ...
  
1980-006 :
 สมุนไพรที่ใช้ลดความดันโลหิต (ขี้เหล็ก-ว่านน้ำ-ตองแตก-เทียนข้ ...
  
 1979
ชื่อเรื่อง
 
 
1979-001 :
 Chemistry and Crystal Structures of Some Constituents of Zin ...
  
1979-002 :
 การศึกษาทางเภสัชวิทยาของสารสำคัญของไพล ...
  
1979-003 :
 การศึกษาลักษณะทางเภสัชเวทของสันพร้าหอม ...
  
1979-004 :
 วิธีเตรียมขี้ผึ้งไพลใช้ทาป้องกันยุงกัด ...
  
 1978
ชื่อเรื่อง
 
 
1978-001 :
 การศึกษาสารสกัดจากไพลใช้ทาผิวหนังกันยุงกัด ...
  
1978-002 :
 การศึกษาลักษณะทางเภสัชเวทของผลสมอ 3 ชนิด ...
  
 1977
ชื่อเรื่อง
 
 
1977-001 :
 The Constituents of Clitoria macrophylla Wall. Cat., a Thai ...
  
1977-002 :
 การศึกษาไขมันกระบกเพื่อใช้บริโภค ...
  
1977-003 :
 สมุนไพรจีนในประเทศไทย ตอนที่ (2) ...
  
 1976
ชื่อเรื่อง
 
 
1976-001 :
 Bitter Glucoside from Leaves of Kan-grau ...
  
1976-002 :
 Isolation of constituents from the rhizome of Plai (Zingiber ...
  
1976-003 :
 Pharmacological Experimental Methods ...
  
1976-004 :
 กลูโคไซด์-ชนิดขมจากใบกันเกรา ...
  
1976-005 :
 โกฎหัวบัว ...
  
1976-006 :
 สารสกัดจากหัวมัน ...
  
 1975
ชื่อเรื่อง
 
 
1975-001 :
 เทียนเกล็ดหอย ...
  
 1974
ชื่อเรื่อง
 
 
1974-001 :
 Taxonomical Study on Medicinal Plants in Thailand (Part 2) ...
  
1974-002 :
 การศึกษาทางพฤกษศาสตร์และเภสัชเวทของขมิ้นเครือ (Arcangelisia ...
  
1974-003 :
 ย่านาง ...
  
1974-004 :
 เรื่องของ “ควินิน” ...
  
1974-005 :
 สมุนไพรจีนในประเทศไทย ตอนที่ (1) ...
  
 1973
ชื่อเรื่อง
 
 
1973-001 :
 ชะเอมไทย ...
  
1973-002 :
 ไพล ...
  
 1972
ชื่อเรื่อง
 
 
1972-001 :
 Pharmacological studies on the hypoglycemic activity of “Int ...
  
1972-002 :
 การศึกษาทางเภสัชเวทของจันทน์ชะมด ...
  
1972-003 :
 ขมิ้นเครือ ...
  
1972-004 :
 หนอนตายหยาก ...
  
 1971
ชื่อเรื่อง
 
 
1971-001 :
 A Chemical Study on the Seeds of Phan-phakkat ...
  
1971-002 :
 Chemical Research on Sara-phat-pit ...
  
1971-003 :
 Gas-chromatography of Katoo, the Rhyzomes of Zingiber zerumb ...
  
1971-004 :
 Preliminary Study on the Rhizomes of Wan-chak-mot-luk ...
  
1971-005 :
 Some Pharmacological Activities of Thai Medicinal Plant Extr ...
  
1971-006 :
 Studies on Medicinal Plants on Thailand. II. The Occurrence ...
  
1971-007 :
 Study on Sophora tomentosa Seed ...
  
1971-008 :
 The Structure of Diospyros, the Principle from The Fruit of ...
  
1971-009 :
 การประเมินฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรไทยบางขนาน ...
  
1971-010 :
 การศึกษาพิษของสมุนไพรไทย ...
  
1971-011 :
 การศึกษาสมุนไพรที่ใช้สำหรับรักษาโรคเบาหวาน ...
  
1971-012 :
 เมล็ดสารพัดพิษ ...
  
 1970
ชื่อเรื่อง
 
 
1970-001 :
 การศึกษาทางเภสัชวิทยาของจันทน์ชะมด ...
  
 1966
ชื่อเรื่อง
 
 
1966-001 :
 การศึกษาทางด้านเคมี และ เภสัชวิทยาของ Rhizomes ของ หญ้าคา (I ...
  
1966-002 :
 แกแล ...
  
1966-003 :
 ผักตำลึง ...
  
 1965
ชื่อเรื่อง
 
 
1965-001 :
 ปอกะเจา ...
  
1965-002 :
 สมุนไพรบางชนิดในประเทศไทย ...
  
 1964
ชื่อเรื่อง
 
 
1964-001 :
 การศึกษาพิษของผักหวานป่า ...
  
 1963
ชื่อเรื่อง
 
 
1963-001 :
 บันทึกการประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ...
  
1963-002 :
 พฤกษวิทยาของต้นทองพันชั่ง ...
  
 1961
ชื่อเรื่อง
 
 
1961-001 :
 ต้นตำแยแมวหรือตำแยตัวผู้ ...
  
1961-002 :
 รายงานการศึกษาเบื้องต้นของลูกเนียง ...
  
 1960
ชื่อเรื่อง
 
 
1960-001 :
 ใบกระท่อม ...
  
1960-002 :
 ใบกระท่อม ...
  
 1959
ชื่อเรื่อง
 
 
1959-001 :
 กัญชา ...
  
Web Counter ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2951-1453 โทรสาร 0-2591-1454