กราฟแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
แผนการดำเนินงาน  งบดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน
 % รวมงบประมาณทั้งปี  %
 %     ไตรมาสที่ 1  %
 %     ไตรมาสที่ 2  %
 %     ไตรมาสที่ 3  %
 %     ไตรมาสที่ 4  %
 งบบุคลากร
 %รวมงบประมาณทั้งปี %
 %     ไตรมาสที่ 1  %
 %     ไตรมาสที่ 2  %
 %     ไตรมาสที่ 3  %
 %     ไตรมาสที่ 4  %
 งบอุดหนุน
 % รวมงบประมาณทั้งปี  %
 %     ไตรมาสที่ 1  %
 %     ไตรมาสที่ 2  %
 %     ไตรมาสที่ 3  %
 %     ไตรมาสที่ 4  %
 งบรายจ่ายอื่น
 % รวมงบประมาณทั้งปี  %
 %     ไตรมาสที่ 1  %
 %     ไตรมาสที่ 2  %
 %     ไตรมาสที่ 3  %
 %     ไตรมาสที่ 4  %
 งบลงทุน
 % รวมงบประมาณทั้งปี  %
 %     ไตรมาสที่ 1  %
 %     ไตรมาสที่ 2  %
 %     ไตรมาสที่ 3  %
 %     ไตรมาสที่ 4  %
 เงินนอกงบประมาณ
 % รวมงบประมาณทั้งปี  %
 %     ไตรมาสที่ 1  %
 %     ไตรมาสที่ 2  %
 %     ไตรมาสที่ 3  %
 %     ไตรมาสที่ 4  %