เข้าสู่ระบบ  

ร่าง TOR

13 ตุลาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเครื่องไอออนโครมาโทกราฟ (Ion Chromatograph)จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงราย

9 ตุลาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการไดออกซิน
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

8 ตุลาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเครื่องไอออนโครมาโทกราฟ (Ion Chromatograph)จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงราย

8 ตุลาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเครื่องเอเอเอสแกรไฟต์เฟอร์แนส (AAS, Graphite Furnace) จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก

8 ตุลาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเคาเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

7 ตุลาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเคาเครื่องแก๊สโคมาโทกราฟ พร้อมเฮดสเปซและ SPME จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา

4 ตุลาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเคาเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงอัตโนมัติ (แบบ Fully Automatic) จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา

26 กันยายน 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเคาเครื่องแก๊สโคมาโทกราฟ พร้อมเฮดสเปซและ SPME จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา

26 กันยายน 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเคาเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงอัตโนมัติ (แบบ Fully Automatic) จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา

25 กันยายน 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคา เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟแมสสเปกโทรมิเตอร์ Gas Chromatograph-Mass Spectrometer : (GC-MS) จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 จำนวนทั้งหมด 340 ร่าง หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34