เข้าสู่ระบบ  

ร่าง TOR

6 พฤษภาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคา เครื่อง Gas chromatograph (GC) จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

6 พฤษภาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคา เครื่อง Gas chromatograph (GC) จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

21 เมษายน 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคา จ้างผลิตป้ายรับรองอาหารปลอดภัย จำนวน 32,253 ป้าย
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

21 มีนาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคา รถโดยสารขนาด 11 ที่นั่ง (เบนซิน) จำนวน 2 คัน
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

20 กุมภาพันธ์ 2551
ร่างTOR และร่างเอกสารประกวดราคา การจ้างทำกระดาษซับเลือดตัวอย่าง จำนวน 800,000 ชุด
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

31 มกราคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคา เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์มาตรฐานชนิด tungstain target จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองรังสีและเครื่องมือแพทย์

29 มกราคม 2551
ร่างTOR และร่างเอกสารประกวดราคา การจ้างทำกระดาษซับเลือดตัวอย่าง จำนวน 800,000 ชุด
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

25 มกราคม 2551
ร่างTOR และร่างเอกสารประกวดราคา การเช่าสื่อสารข้อมุล (ครั้งที่ 2)
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

22 มกราคม 2551
ร่างTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างถมดิน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ร่าง TOR ไม่มีเอกสารร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์

2 มกราคม 2551
ร่างTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคาร 7 (ส่วนด้านทิศตะวันออกในส่วนแรก)
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 จำนวนทั้งหมด 302 ร่าง หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31