เข้าสู่ระบบ  

ร่าง TOR

29 ตุลาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาวัตถุทดสอบสำหรับแผนประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาโลหิตวิทยา
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

28 ตุลาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquit Chromatography) จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย

27 ตุลาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเครื่องเอเอเอสแบบแกรไฟต์เฟอร์แนส จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย

27 ตุลาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเคาเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

17 ตุลาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเครื่องอ่านแผ่นวัดรังสีและแผ่นวัดรังสี ชนิด Soild State
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองรังสีและเครื่องมือแพทย์

14 ตุลาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเคาเครื่องแก๊สโคมาโทกราฟ พร้อมเฮดสเปซและ SPME จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สงขลา

13 ตุลาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเครื่องไอออนโครมาโทกราฟ จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรัง

13 ตุลาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเครื่องไอออนโครมาโทกราฟ (Ion Chromatograph)จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงราย

9 ตุลาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการไดออกซิน
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

8 ตุลาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเครื่องไอออนโครมาโทกราฟ (Ion Chromatograph)จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงราย
 จำนวนทั้งหมด 347 ร่าง หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35