เข้าสู่ระบบ  

ร่าง TOR

28 กรกฏาคม 2552
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศคัดกรองทารกแรกเกิดแห่งชาติ
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

10 มิถุนายน 2552
เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง-อินดักทีพ คัปเปิล พลาสมา–แมสสเปกโทรมิเตอร์ (HPLC-ICP-MS) จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) (ร่างภายหลังการรับฟังคำวิจารณ์)
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

20 พฤษภาคม 2552
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง-อินดักทีพ คัปเปิล พลาสมา-แมสสเปกโทรมิเตอร์ (HPLC-ICP-MS) จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

23 มีนาคม 2552
จ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ร่าง TOR ไม่มีเอกสารร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

13 มีนาคม 2552
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเคาเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง-อินดักทีพ คัปเปิล พลาสมา-แมสสเปกโทรมิเตอร์ (HPLC-ICP-MS) จำนวน 1 เครื่อง (ภายหลังการรับฟังคำวิจารณ์)
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

3 มีนาคม 2552
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

26 กุมภาพันธ์ 2552
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเครื่องอ่านแผ่นวัดรังสีและแผ่นวัดรังสี ชนิด Soild State (ครั้งที่ 2)
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองรังสีและเครื่องมือแพทย์

25 กุมภาพันธ์ 2552
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเคาจ้างปรับปรุงหอ้งสัตว์ทดลองในส่วนด้านทิศตะวันตก 1 แห่ง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

28 มกราคม 2552
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเคาจ้างปรับปรุงหอ้งสัตว์ทดลองในส่วนด้านทิศตะวันตก 1 แห่ง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

26 มกราคม 2552
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเคาเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง-อินดักทีพ คัปเปิล พลาสมา-แมสสเปกโทรมิเตอร์ (HPLC-ICP-MS) จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 จำนวนทั้งหมด 380 ร่าง หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38