เข้าสู่ระบบ  

ร่าง TOR

2 กันยายน 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเคาเครื่องหาการละลายตัวของยาเม็ดแลแคปซูลแบบปั๊มอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก

29 สิงหาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และบริเวณอาคารวิจัย
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

26 สิงหาคม 2551
ร่างTOR และร่างเอกสารประกวดราคา การจ้างทำกระดาษซับเลือดตัวอย่าง จำนวน 800,000 ชุด (ครั้งที่ 3)
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

26 สิงหาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเครื่องไอออนโครมาโทกราฟ (Ion chromatograph) จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

26 สิงหาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเครื่อง High Performance Liquid Chromatograph (HPLC) จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

26 สิงหาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร จำนวน 12 คัน
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

20 สิงหาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และบริเวณอาคารวิจัย
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

18 สิงหาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคา เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟแมสสเปกโทรมิเตอร์ Gas Chromatograph-Mass Spectrometer : (GC-MS) จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

18 สิงหาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาซื้อชุดตรวจสอบ Dioxin เบื้องต้นโดยเทคนิค CALUX จำนวน 500 ตัวอย่าง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

18 สิงหาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรมิเตอร์ชนิดความสามารถในการแยกสูง (Gas Chromatograph/High Resolution Mass Spectrometer, GC/HRMS) จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 จำนวนทั้งหมด 323 ร่าง หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33