เข้าสู่ระบบ  

ร่าง TOR

8 กันยายน 2553
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคาร ๘ ชั้น ๕ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

10 มิถุนายน 2553
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบเสมือนจริง (Real time PCR) จำนวน 2 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

10 มิถุนายน 2553
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาเครื่อง Nucleic acid multi detection จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

4 มิถุนายน 2553
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องควบคุมการแพร่กระจายของเชื้ออันตรายระดับ 2+ (ครั้งที่ 4)
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข

2 มิถุนายน 2553
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๙ ชั้น
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเลขานุการกรม

27 มีนาคม 2553
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องสกัดสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

24 มีนาคม 2553
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์ในส่วนที่เหลือ
 ร่าง TOR ไม่มีเอกสารร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์

16 พฤศจิกายน 2552
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัตถุทดสอบสำหรับแผนประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาโลหิตวิทยา จำนวน 6,150 ขวด
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

29 ตุลาคม 2552
จ้างทำกระดาษซับเลือดตัวอย่าง จำนวน 1,200,000 ชึเ
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

28 กรกฏาคม 2552
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศคัดกรองทารกแรกเกิดแห่งชาติ
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 จำนวนทั้งหมด 388 ร่าง หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39