เข้าสู่ระบบ  

ร่าง TOR

24 พฤศจิกายน 2553
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการ
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 ชลบุรี

24 พฤศจิกายน 2553
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี/แมสสเปคโตรเมทรี จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักยาและวัตถุเสพติด

22 พฤศจิกายน 2553
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานด้านยาและเครื่องสำอาง จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี

22 พฤศจิกายน 2553
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารเสพติด จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักยาและวัตถุเสพติด

19 พฤศจิกายน 2553
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงหัวฉีดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (ภายหลังรับฟังคำวิจารณ์ 2)
 ร่าง TOR ไม่มีเอกสารร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา

22 พฤศจิกายน 2553
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ พร้อมอุปกรณ์เตรียมตัวอย่างชนิด Solid Phase Extraction (SPE), Detector 2 เครื่อง ชนิด Flam lonization Detector (FID) และ Nitrogen-Chemiluminescence Detector (NCD) จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

17 พฤศจิกายน 2553
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงหัวฉีดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักยาและวัตถุเสพติด

15 พฤศจิกายน 2553
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาชุดเครื่องมือ อินดักทีฟ คัปเปิล พลาสมา จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม

17 พฤศจิกายน 2553
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (ตรวจวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพ) จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

12 พฤศจิกายน 2553
ร่าง TOR ร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องวิเคราะห์สารเคมีแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 จำนวนทั้งหมด 403 ร่าง หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41