เข้าสู่ระบบ  

ร่าง TOR

28 มกราคม 2552
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเคาจ้างปรับปรุงหอ้งสัตว์ทดลองในส่วนด้านทิศตะวันตก 1 แห่ง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

26 มกราคม 2552
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเคาเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง-อินดักทีพ คัปเปิล พลาสมา-แมสสเปกโทรมิเตอร์ (HPLC-ICP-MS) จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

15 ธันวาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเคาจ้างปรับปรุงหอ้งสัตว์ทดลองในส่วนด้านทิศตะวันตก 1 แห่ง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

12 ธันวาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรมิเตอร์ชนิดความสามารถในการแยกสูง (Gas Chromatograph/High Resolution Mass Spectrometer, GC/HRMS) จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

4 ธันวาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาชุดเครื่องผลิตน้ำสำหรับใข้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักยาและวัตถุเสพติด

1 ธันวาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเครื่องอ่านแผ่นวัดรังสีและแผ่นวัดรังสี ชนิด Soild State
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองรังสีและเครื่องมือแพทย์

28 พฤศจิกายน 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเคาเครื่องวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยสมุนไพร

28 พฤศจิกายน 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเคาเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (ครั้งที่ 2)
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

27 พฤศจิกายน 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเคาเครื่องเอเอสสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี

26 พฤศจิกายน 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาซื้อชุดตรวจสอบ Dioxin เบื้องต้นโดยเทคนิค CALUX จำนวน 500 ตัวอย่าง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 จำนวนทั้งหมด 372 ร่าง หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38